Privacyverklaring Walvis

Walvis ConsultingGroep en Walvis Certificatie (hierna aangeduid met 'Walvis'), gevestigd aan de Johannes Bosboomstraat 39 3817 DP te Amersfoort, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Walvis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (privé mobiel telefoonnummer voor zover door u verstrekt)
  • E-mailadres (privé e-mailadres voor zover door u verstrekt)
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@walviscg.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken leggen wij (afhankelijk van de casus) bijzondere persoonsgegevens vast. Dit zal veelal betrekking hebben op de gezondheidssituatie en eventuele medische gegevens van de cliënt waarop de calamiteit betrekking heeft. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het onderzoek uit te kunnen voeren, conform de eisen van de IGJ en worden direct nadat de IGJ heeft aangegeven dat de onderzoeksrapportage aan de gestelde eisen voldoet, vernietigd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Walvis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor een training op basis van open inschrijving. Uw naam komt dan als deelnemer op de factuur te staan
  • Verzenden van onze nieuwsbrief de Walvisgeluiden
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten zoals overeengekomen met een zakelijke opdrachtgever uit te kunnen voeren  

Geautomatiseerde besluitvorming

Walvis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Walvis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk 3 jaar na een laatste contact worden uw gegevens verwijderd uit onze actieve administratie. Persoonsgegevens die zijn verstrekt met als doel het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief worden direct vernietigd nadat u zich heeft uitgeschreven voor deze nieuwsbrief. Persoonsgegevens die zijn opgenomen in een factuur (bijvoorbeeld bij een training op basis van een open inschrijving) worden conform de eisen van de Belastingdienst 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Walvis verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of een zakelijke opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Walvis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Walvis gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walvis. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@walviscg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Walvis ConsultingGroep en Walvis Certificatie willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Walvis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@walviscg.nl 

Contactgegevens

Adres: Johannes Bosboomstraat 39 3817 DP Amersfoort 
Telefoon: 085 87 80 640

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.